Certificatul de situație de urgență (CSU): procedura de obținere, condiții, actele necesare

certificat-de-situatie-de-urgenta

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

În data de 25 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgentă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul”).  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afacere („MEEMA”) este abilitat să acorde, la cerere, certificatele de situație de urgență.

Certificatul de situație de urgență atestă dificultățile economice și financiare pe care le întâmpina un operator economic în contextul provocat de pandemia SARS-CoV-2.

Cine poate solicita un CSU?

Conform dispozițiilor Ordinului, certificatul de situație de urgență poate fi solicitat de către un operator economic care este considerat persoană îndrituită legal, în înțelesul OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare („OUG 29/2020”) și OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG 30/2020”).

Cu alte cuvinte, având în vedere dispozițiile OUG nr. 29/2020 si OUG nr. 30/2020, rezultă că, în principal, pot solicita emiterea unui certificat de situație de urgență IMM-urile ale căror activitate a fost afectată de deciziile adoptate de către autoritățile publice în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

IMM-urile sunt întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;
  2. realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;

Noțiunea de întreprindere cuprinde: (i) societățile înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, (ii) societățile cooperative, (iii) persoanele fizice autorizate, (iv) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale.

Aici puteți regăsi mai multe detalii cu privire la categoriile de operatori economici care pot beneficia de măsurile economice și fiscal-bugetare adoptate de către autoritățile publice, în special procedura și actele necesare pentru obținerea indemnizației de șomaj tehnic.

Categorii de CSU

Ordinul a reglementat două categorii de certificate de urgență, respectiv:

  1. TIP 1 – acest certificat atestă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
  • TIP 2 – acest certificat atestă faptul că solicitantul a înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Un solicitant poate obține un singur tip de certificat de urgență.

Scopul CSU

Conform art. X din OUG 29/2020, IMM-urile care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice și care dețin un certificat de urgență, pot beneficia de amânări la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Pe lângă celor menționate mai sus, Ordinul prevede că certificatele de urgență pot fi folosite în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

Mai mult decât atât, în baza OUG 29/2020 se prezumă că IMM-urilor care sunt afectate de măsurile adoptate de autoritățile publice că se află în forță majoră.  În cazul acestor IMM-uri forța majoră se atestă în baza certificatul de urgență.  Aici regăsiți mai multe detalii cu privire la prezumția de forță majoră în favoarea IMM-urilor.

Procedura de obținere.  Actele necesare

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.  Momentan platforma nu este funcțională, însă MEEMA va asigura adaptarea și funcționarea acesteia în termen de 5 zile de la data publicării Ordinului în Monitorul Oficial (25 martie 2020).

În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 sau TIP 2 solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;

Ordinul nu prevede dacă datele de identificare trebuie indicate în cuprinsul declarației menționate mai jos la lit. b) sau dacă pentru dovedirea acestora trebuie să fie încărcat un document (de exemplu, certificatul de înregistrare eliberat de către Registrul Comerțului).  Există posibilitatea ca necesitatea încărcării unui document să fie menționată în cadrul platformei electronice după lansarea acesteia.

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat (25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020).

Modelul declarației pe propria răspundere se postează de către MEEMA pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Solicitanții care nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului furnizează, pe lângă informațiile și documentele indicate mai sus, și documente privind autorizarea activității.

Ordinul nu menționează expres documentele care trebuie încărcate în platforma electronică.  Cu toate acestea, având în vedere că se solicită încărcarea informațiilor și documentelor care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului, am putea să prezumăm că:

  • în cazul certificatul TIP 1, pe lângă depunerea documentele de mai sus, se va menționa expres și actul normativ care afectează activitatea solicitantului.

Certificatul de urgență de Tip 1 atestă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice.  În acest caz, activitatea solicitanților este direct afectată de către deciziile autorităților publice.  Prin urmare, în cuprinsul declarației pe proprie răspundere se poate menționa actul normativ care afectează activitatea solicitantului.

De exemplu, art. 1 din cuprinsul Ordonanței militare nr. 1/2020 dispune suspendarea activităților de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.  În acest caz, persoanele afectate pot menționa în cuprinsul declarației pe proprie răspundere actul normativ care le afectează activitatea.

De asemenea, considerăm că trebuie depuse și documentele necesare care atestă că operatorul economic se regăsește printre cei cărora li s-a interzis desfășurarea activităților.  De exemplu, în cazul unui restaurant se pot depune un certificat constatator în cuprinsul căruia apar codurile CAEN autorizate, autorizațiile obținute în condițiile legii, etc.

  • în cazul certificatul de Tip 2, solicitantul trebuie să demonstreze că a înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Dovada diminuării încasărilor se poate face prin situația financiară încheiată pentru luna martie 2020.

Menționăm că solicitantul poate încărca orice alte documente care pot dovedi cele susținute prin declarația pe proprie răspundere.  Mai mult decât atât, există posibilitatea ca Ministerul Economiei să vină cu mai multe precizări în cadrul platformei electronice cu privire la documentele care trebuie depuse în dovedirea celor susținute prin declarațiile pe proprie răspundere.

Documentele se încarcă obligatoriu în platformă sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic.  În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatele de urgență doar pe perioada existenței stării de urgență în România.  Certificatele de urgență sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma electronică, după serie și număr.

Leave a comment

Scroll to top