Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Încasarea despăgubirilor calculate pentru terenul expropriat

Image by Mohamed Hassan from Pixabay

În esență, exproprierea constă în trecerea unui bun imobil, de regulă a unui teren, din proprietatea privată a unei persoane sau entități în proprietatea publică a statului în vederea executării unor lucrări de utilitate publică.  În cele ce urmează, ne vom referi succint la procedura de expropriere, modalitatea de stabiliri a despăgubirilor pentru expropriere, depunerea cererii pentru încasarea despăgubirilor sau, după caz, formularea unei contestații împotriva cuantumului despăgubirilor.

Cadrul legal al procedurii de expropriere este stabilit prin Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.  Legea 33/1994 reprezintă dreptul comun și se aplică tuturor procedurilor de expropriere.

Legea 255/2010 este o lege specială și se aplică doar pentru executarea lucrărilor enumerate la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din respectiva lege, de exemplu, (i) lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a drumurilor de interes național, județean și local, (ii) lucrărilor de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, etc. Având în vedere natura și categoriile de lucrări enumerate în cuprinsul Legii 255/2010, marea majoritate a exproprierilor se efectuează potrivit procedurii stabilite prin această lege.

Procedura de expropriere.  Depunerea cererii pentru plata despăgubirilor stabilite pentru terenul expropriat

Procedura de expropriere începe prin adoptarea unei hotărâri de Guvern sau, după caz, a unei hotărâri a autorității administrației publice locale sau județene (în cazul lucrărilor de interes local sau județean).  Această hotărâre cuprinde, prin altele, lista proprietarilor și terenurilor supuse exproprierii, valoarea despăgubirilor (prețul terenului expropriat).  Menționăm că la această etapă valoarea despăgubirilor pentru expropriere este estimativă și provizorie.

După adoptarea hotărârii sus-menționate, expropriatorul are obligația de a comunica persoanei expropriate intenția de expropriere.  În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării, pentru a calcula valoarea despăgubirilor, proprietarii imobilelor au obligația să se prezinte la sediul expropriatorului în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate asupra imobilelor expropriate.

În termen de 5 zile de la data expirării termenului de 20 de zile, indiferent dacă proprietarul se prezintă sau nu la sediul expropriatorului, acesta din urmă are obligația de a emite decizia de expropriere.  Decizia de expropriere oferă statului dreptul de a prelua imobilul de la proprietari.  Practic, după emiterea deciziei de expropriere, statul poate prelua, chiar și împotriva voinței proprietarului, terenul care face obiectul exproprierii.

În termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale (în cadrul primăriei), expropriatorul va constitui o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real („Comisia”).

Pentru încasarea despăgubirilor, persoanele interesate trebuie să depună o cerere la Comisie la care să atașeze documentele doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului expropriat.  În cuprinsul cererii, se va menționa dacă persoana este sau nu de acord cu valoarea despăgubirilor.

În toate cazurile Comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor.  Comisia va emite această hotărâre inclusiv în situația în care persoana expropriată nu depune cererea pentru plata despăgubirilor.  Această hotărâre cuprinde prețul definitiv pe care statul îl acordă pentru terenul expropriat.

Dacă persoana expropriată a depus cererea pentru plata despăgubirilor și a fost de acord cu valoarea acestora, suma astfel calculată va fi consemnată pe numele expropriatului.  Dacă persoanele expropriate nu sunt de acord cu valoarea despăgubirilor, acestea pot formula o contestație împotriva hotărârii de stabilire a despăgubirilor.  Contestația se depune în termenul general de prescripție (3 ani), care începe să curgă de la data comunicării hotărârii de stabilire a valorii despăgubirilor.

Notă! Despăgubirile pot fi plătite inclusiv persoanelor care nu sunt de acord cu cuantumul acestora.  În acest caz, persoanele respective trebuie să depună o cerere la Comisie prin care să menționeze că, deși nu sunt de acord cu valoarea despăgubirilor de expropriere, solicită plata acestora.  Ulterior, dacă instanța de judecată va stabili un cuantum al despăgubirilor superior celui stabilit de expropriator, persoanelor expropriate li se va elibera diferența dintre aceste valori.

Dacă bunurile dumneavoastră fac obiectul exproprierii, iar despăgubirile acordate nu reflectă valoarea reală a imobilelor expropriate sau, după caz, statul refuză să vă repare prejudiciul cauzat prin expropriere, ne puteți contacta prin email: denis.scutari@scutarilaw.com sau telefon: 0755.331.714 în vederea formulării unei contestații sau programării unei consultații juridice.

Mai multe informații privind modalitatea de stabilire a despăgubirilor de către stat, precum și justa valoare a despăgubirilor de care trebuie să beneficieze persoanele expropriate regăsiți aici: https://www.scutarilaw.com/contestarea-valorii-despagubirilor-in-cazul-exproprierii-pentru-utilitate-publica/

Leave a comment

Scroll to top