Introducere

Cabinetul de avocat Denis Scutari este organizat si functioneaza in baza Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, inregistrat la Baroul Bucuresti (denumit in continuare „Scutari Law”).

In prezenta politica vom prezenta informatiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Scutari Law.

Definitia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter persoanal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Categorii de date prelucrate

 • Date de identificare (de exemplu: nume si prenume, data nasterii, cod numeric personal, numarul si seria actului de identitate, precum si alte date similare);
 • Date de contact (de exemplu: adresa de domiciliu, adresa electronica, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, fax, adresa de e-mail);
 • Date privind profesia, locul de munca, denumirea postului si a societatii sau, dupa caz, entitatii din care persoana vizata face parte, adresa profesionala;
 • Datele care ne sunt furnizate in vederea recrutarii (de exemplu: datele din cuprinsul CV-ului);
 • Datele colectate in timpul utilizarii website-ului www.scutarilaw.com/ (sau ambele), precum adresa IP, ora si data accesului, datele furnizate in vederea obtinerii unei consultatii sau pentru a ne contacta.  De asemenea, folosim cookie-uri, pentru mai multe informatii privind cookie-uri, va rugam sa consultati politica de cookies;
 • Daca va fi cazul, orice alte informatii care pot contribui la identificarea persoanei fizice transmise in vederea furnizarii de servicii juridice.  Unele dintre aceste informatii se pot raporta la unul sau mai multe elemente specifice identitiatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoanele vizate

Scutari Law prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane:

 • Clientii sau potentialii clienti persoane fizice, precum si reprezentantii sau persoanele de contact ale clientilor sau potentialilor clienti persoane juridice;
 • Partile adverse ale clientilor in cadrul unui litigiu, cocontractantii clientilor in cazul incheierii unui contract;
 • Partenerii, colaboratorii si salariatii Scutari Law, candidatii care au aplicat pentru un post din cadrul Scutari Law, vizitatorii sediului Scutari Law;
 • Furnizorii sau prestatorii de servicii ai Scutari Law, precum si alte persoane cu care Scutari Law a incheiat diverse contracte;
 • Alte persoane terte.

Modalitati de colectare a datelor cu caracter personal

Colectam datele cu caracter persoanal prin mai multe modalitati, inclusiv in urmatoarele situatii:

 • Cand solicitati consultanta juridica, inclusiv asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata, instantelor arbitrale, autoritatilor publice, precum si in fata altor persoane de drept public sau privat;
 • Cand prestati sau va oferiti sa prestati servicii pentru Scutari Law, precum si in situatia unei colaborari profesionale;
 • Cand ne comunicati voluntar datele dumneavoastra cu caracter personal (de exemplu: in cadrul procedurii de recrutare cand ne trimiteti CV-ul dumneavoastra);
 • Cand accesati si navigati pe website-ul www.scutarilaw.com, inclusiv in situatiile in care ne contactati sau ne solicitati o consultatie prin intermediul website-ului;
 • Din cuprinsul actelor procedurale si/sau documentelor depuse in dosarele de judecata, sau din orice alte documente care ne sunt comunicate in vederea furnizarii de servicii juridice;
 • In anumite cazuri, putem colecta date cu caracter personal dintr-o sursa terta, spre exemplu, de la angajatorul dumneavoastra, de la o persoana cu care colaborati, autoritati sau institutii publice (de exemplu: Registrul Comertului), sau alti furnizori de informatii.

Scopul pentru care sunt preclucrate datele cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal in conformitate cu legislatia aplicabila pentru urmatoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor juridice, acordarea asistentei si reprezentarii juridice;
 • Administrarea si gestionarea relatiilor de colaborare cu partenerii Scutari Law;
 • Incheierea, administrarea si gestionarea relatiilor contractuale existente intre Scutari Law si alte persoane;
 • In cadrul procesului de recrutare, in vederea colaborarii si/sau angajarii;
 • Indeplinirea obligatiilor legale ce revin Scutari Law (de exemplu: obligatia de a tine evidenta in cazul anumitor acte);
 • In cazul accesarii si navigarii pe wesite-ul www.scutarilaw.com, in vederea monitorizarii traficului si imbunatatirii continutului si serviciilor oferite prin website, inclusiv pentru a va oferi posibilitatea de a ne contacta si de a solicita o consultatie;
 • Pentru asigurarea securitatii si gestionarea accesului la sediul Scutari Law;
 • In vederea exercitarii si apararii drepturilor si intereselor noastre legitime;
 • In vederea respectarii hotararilor judecatoresti;
 • In alte scopuri pentru care ne furnizati informatiile dumneavoastra.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate;
 • Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte, acest temei include si situatia in care prelucrarea este necesara pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 • Prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale;
 • Prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Scutari Law sau de o terta persoana, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate.

Scutari Law poate prelucra categorii speciale de date cu caracter personal (de exemplu: originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa, apartenenta la sindicate, date privind sanatatea) in urmatoarele situatii:

 • Prelucrarea se face in baza consimtamantului persoanei vizate;
 • Prelucrarea este necesara in scopul indeplinitii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale Scutari Law sau ale persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca, securatatii sociale si protectiei sociale;
 • Prelucrarea se refera la date cu caracter personal care sunt facute publice in mod manifest de catre persoana vizata;
 • Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Divulgarea datelor cu caracter personal catre terti

In cadrul activitatii noastre, Scutari Law poate transmite datele cu caracter personal catre:

 • Avocati si alti specialisti din domeniul juridic, precum consilieri juridici, notari publici, mediatori, executori judecatoresti, cosultanti si experti implicati in cauzele persoanelor vizate, precum si catre alte persoane daca aceasta este necesar pentru furnizarea serviciilor juridice (de exemplu: traducatori autorizati, auditori);
 • Instante judecatoresti si arbitrale, autoritati si institutii publice;
 • Furnizorii/prestatorii de servicii cu care colaboram (de exemplu: servicii IT, servicii de contabilitate);
 • Terte parti indicate de persoana vizata.

Securitatea datelor cu caracter personal

Implementam masuri adecvate pentru a va proteja datele cu caracter personal.  Datele cu caracter personal pot fi pastrate in forma electronica sau fizica.  Cu toate acestea, avand in vedere multiplele posibilitati prin care pot fi preluate datele din spatiul online, nu va putem garanta securitatea totala a informatiilor transmise prin intermediul website-ului www.scutarilaw.com.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi pastrate pe durata contractului incheiat cu Scutari Law.  Este posibil sa pastram datele cu caracter personal si dupa incetarea contractelor, in conformitate cu dispozitiile legale (de exemplu, pentru scopuri de arhivare).

De asemenea, vom pastra datele cu caracter personal atat timp cat ne sunt necesare pentru a indeplini scopul pentru care au fost colectate.

In situatia in care prelucram datele cu caracter personal in baza consimtamantului persoanei vizate, prelucrare va continua pana la retragerea consimtamantului.  Persoana vizata poate oricand sa isi retraga consimtamantul, fara ca retragerea constimtamantului sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragere.  In aceasta situatia, Scutari Law nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia prelucrarii datelor cu caracter personal pentru indeplinirea unei obligatii legale sau daca exista un interes care prevaleaza asupra intereselor sau drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au urmatoarele drepturi in legatura cu datele cu caracter personal prelucrate de catre Scutari Law:

 • Dreptul la acces: persoana vizata are dreptul de a solicita o confirmare daca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate de catre Scutari Law, in caz afirmativ, persoana vizata are acces la aceastea si poate obtine informatii despre modul de prelucrare;
 • Dreptul la rectificare: persoana vizata are dreptul de a obtine de la Scutari Law, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si/sau completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor: persoana vizata are dreptul de a solicita Scutari Law stergerea, fara intarizieri nejustificate, a datelor cu caracter personal, atunci cand (i) aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, (ii) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea acestor date si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, (iii) datele cu caracter personal au fost prelucrare ilegale, (iv) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoana vizata are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care:
 • persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Scutari Law sa verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • Scutari Law nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Scutari Law prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Scutari Law intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat.  De asemenea, persoana vizata are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator;
 • Dreptul la opozitie: persoana vizata are dreptul sa se opuna, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri.  In acest caz, Scutari Law nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau daca demonstram ca scopul urmarit este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, daca aceasta decizie produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, cu exceptia cazului in care decizia:
 • este necesara petru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Scutari Law;
 • este autorizata de lege;
 • are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Dispozitii finale

Pentru orice intrebari legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa ne trimiteti o solicitare folosind formularul de contact.

Prezenta politica se poate actualiza sau modifica ocazional.  Va recomandam sa verificati de fiecare data cand accesati si navigati pe website-ul www.scutarilaw.com prevederile prezentei politici.  La sfarsitul politicii va fi mentionata data ultimei actualizari sau modificari. Prezenta politica a fost publicata in data de 02 octombrie 2019.

Scroll to top