Indemnizație de șomaj tehnic: condiții, procedură, termene. Măsuri de susținere a IMM-urilor în contextul Covid-19

indemnizatie-somaj-tehnic-actele-necesare

Photo by Oleg Magni from Pexels

În contextul creat de coronavirusul Covid-19, Guvernul a adoptat mai multe măsuri economice și fiscal-bugetare menite să vină în sprijinul operatorilor economici.  În acest sens, au fost adoptate OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare („OUG 29/2020”) și OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG 30/2020”).

Indemnizația de șomaj tehnic

Conform art. XI din OUG 30/2020, pe durata stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1), lit. c) din Codul Muncii, ca urmare a efectelor produse de Covid-19, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (maxim aproximativ 4.071 lei).

Conform art. 52 alin. (1), lit. c) din Codul Muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în cazul în întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Cine poate solicita indemnizația de șomaj tehnic?

Pot solicita indemnizația de șomaj tehnic angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului Covid-19, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

În situația în care un angajat (nu angajatorul) are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic.

În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Dacă bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația de șomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Codul Muncii.

Procedura și actele necesare pentru indemnizația de șomaj tehnic

Angajatorii trebuie să depună, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale (modelul încă nu a fost aprobat).

Plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

Termen de depunere a actelor în vederea obținerii indemnizației de șomaj tehnic

Cererea și declarația pe proprie răspundere se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.  Plata indemnizațiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

Plata indemnizației se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor

Ce contribuții și impozite se plătesc din indemnizația de șomaj

Indemnizația de șomaj tehnic este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal, însă nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform art. 2205 din Codul fiscal.

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale (impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.  Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Perioada pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Codul fiscal, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.  Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG nr. 158/2005, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).  În situația în care stagiul de cotizare realizat este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.

Măsuri ce vizează exclusiv IMM-urile

IMM-urile sunt întreprinderile mici și mijlocii care (i) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250 și (ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

Noțiunea de întreprindere include: (i) societățile înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, (ii) societățile cooperative, (iii) persoanele fizice autorizate, (iv) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale.

Conform art. X din OUG 29/2020, IMM-urile care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Subliniem că IMM-urile nu sunt exonerate de la executarea acestor obligații, ci doar se amână executarea acestora pe perioada stării de urgență.  Din interpretarea textului legal, rezultă că după încetarea stării de urgență IMM-urile vor trebui să-și execute obligațiile de plată restante.

În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute mai sus, încheiate de IMM-uri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Prin urmare, împotriva IMM-urilor cealaltă parte contractantă nu va putea invoca neîndeplinirea obligațiilor contractuale pe motiv de forță majoră, dacă în prealabil părțile contractante nu au încercat adaptarea contractului.  Aici regăsiși mai multe detalii cu privire la condițiile de invocare a forței majore.  Aici regăsiți mai multe detalii cu privire la prezumția legală de forță majoră în cazul IMM-urilor.

De asemenea, penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către IMM-urile care și-au întrerupt total sau parțial activitatea nu se datorează pentru durata stării de urgență.

De măsurile menționate mai sus, beneficiază și (i) cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane, (ii) federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă, (iii) formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc.  Condiție: trebuie ca activitatea lor să fie direct afectată prin măsurile dispuse de autoritățile publice.

Leave a comment

Scroll to top